کلیدواژه‌ها: اسفل سافلین

پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ التین