کلیدواژه‌ها: اصحاب اخدود

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ بروج، آیات ۱ تا ۹