کلیدواژه‌ها: اعدام عوامل رژیم سابق

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی