کلیدواژه‌ها: امیرالمؤمنین

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفلق
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ تبت
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قریش