کلیدواژه‌ها: بازگشت نهایی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الغاشیه، آیات ۱۷ تا ۲۶