کلیدواژه‌ها: بی نیازی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الضحی