کلیدواژه‌ها: تحدی

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۳)
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۳ و ۲۴