کلیدواژه‌ها: تعبیر خواب

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳