کلیدواژه‌ها: تعقل

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۱۰ تا ۱۲۰
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۴ تا ۴۶
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ انسان سرگردان