کلیدواژه‌ها: تعقل

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۴ تا ۴۶
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ انسان سرگردان