کلیدواژه‌ها: تفکر در آفرینش

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۲۴ تا ۳۲