کلیدواژه‌ها: تنگدستی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الضحی