کلیدواژه‌ها: توحید فکری

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۱ و ۲۲