کلیدواژه‌ها: جنت

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۵ و ۳۶