کلیدواژه‌ها: جنگ بدر

پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران، آیات ۱۲۱ تا ۱۲۹
درس‌های قرآنی؛ استعانت
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ بانوی اسلام