کلیدواژه‌ها: جهل

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸ تا ۱۲
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ غرور انسان