کلیدواژه‌ها: حبس ابد

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی