کلیدواژه‌ها: حروف افتتاحیه

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵