کلیدواژه‌ها: حسد

پرتوی از قرآن (جلد سوم)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۶۹ تا ۸۰
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۷۵ تا ۲۸۴
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۷ تا ۹۲