کلیدواژه‌ها: حشر

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱)
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ النازعات، آیات ۱۵ تا ۲۶
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ النازعات، آیات ۸ تا ۱۴