کلیدواژه‌ها: حشر

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱)
پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ النازعات، آیات ۱۵ تا ۲۶
پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ النازعات، آیات ۸ تا ۱۴