کلیدواژه‌ها: حقیقت

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۹ تا ۱۹
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ داستان دوست دانشجو