کلیدواژه‌ها: حق و باطل

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العصر
پرتوی از قرآن (جلد سوم)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۶۹ تا ۸۰
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۱۰ تا ۱۱۵