کلیدواژه‌ها: خرافات

پرتوی از قرآن (جلد سوم)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۶۹ تا ۸۰
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ غرور انسان