کلیدواژه‌ها: خشوع

درس‌های قرآنی؛ روح نماز
درس‌های قرآنی؛ استعانت
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۴ تا ۴۶
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (از ۱۱ دی تا ۲ بهمن ۱۳۲۶)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسه بیستم تا بیست‌وسوم: تاریخ یهود (۱)