کلیدواژه‌ها: خشوع

درس‌های قرآنی؛ روح نماز
درس‌های قرآنی؛ استعانت
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۴ تا ۴۶