کلیدواژه‌ها: خلقت آسمان و زمین تأویل

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۸ و ۲۹