کلیدواژه‌ها: خلقت آسمان و زمین تأویل

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۸ و ۲۹