کلیدواژه‌ها: خورشید

پرتوی از قرآن جلد ششم؛ تفسیر سورۀ شمس
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۶ تا ۱۶