کلیدواژه‌ها: درماندگی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العادیات