کلیدواژه‌ها: دوزخ

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ التکاثر
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ تکویر، آیات ۱۵ تا ۲۱
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ تکویر، آیات ۷ تا ۱۴