کلیدواژه‌ها: رضایت

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الضحی