کلیدواژه‌ها: رمضان

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قدر
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۸۶ تا ۱۸۹
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۷۸ تا ۱۸۵