کلیدواژه‌ها: رکن یمانی

به سوی خدا می‌رویم؛ از مکه تا عرفات