کلیدواژه‌ها: زیتون

پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ التین