کلیدواژه‌ها: سود

پرتوی از قرآن (جلد ۲)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۷۵ تا ۲۸۴