کلیدواژه‌ها: سورۀ انشقاق

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انشقاق، آیات ۱۰ تا ۲۵
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انشقاق، آیات ۱ تا ۹