کلیدواژه‌ها: سورۀ مائده

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۵۲ تا ۶۸
درس‌های قرآنی؛ مجازات زندان در اسلام