کلیدواژه‌ها: سورۀ مدثر

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۳)
سخنرانی مدرسۀ فیضیه
درس‌های قرآنی؛ انسان در گرو عمل خویش