کلیدواژه‌ها: سورۀ نوح.

درسهای قرآنی؛ ایمان شفابخش