کلیدواژه‌ها: شام

ترجمۀ مناسک حج
به سوی خدا می‌رویم؛ از تهران تا جده
به سوی خدا می‌رویم؛ بازگشت