کلیدواژه‌ها: شفاعت

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۲۱ تا ۳۲
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۷ و ۴۸