کلیدواژه‌ها: شفع و وتر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفجر، آیات ۱ تا ۱۴