کلیدواژه‌ها: شهر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ البلد، آیات ۱۱ تا ۲۰
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ البلد، آیات ۱ تا ۱۰