کلیدواژه‌ها: صلح حدیبیه

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۱۰ تا ۱۱۵