کلیدواژه‌ها: طلسم

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳
نقد خرافه‌گرایی از نظر قرآن