کلیدواژه‌ها: طلسم

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳
درس‌های قرآنی؛ منشأ ظهور اوهام از نظر قرآن