کلیدواژه‌ها: طور سینین،

پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ التین