کلیدواژه‌ها: عادیات

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العادیات