کلیدواژه‌ها: غار ثور

به سوی خدا می‌رویم؛ از مکه تا عرفات
به سوی خدا می‌رویم؛ در مدینه