کلیدواژه‌ها: غار حرا

به سوی خدا می‌رویم
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ بیابان و مدرسۀ انبیاء