کلیدواژه‌ها: غرور انسان

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۹ تا ۱۹
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۱ تا ۸