پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵

متن حاضر تفسیر آیات ۱ تا ۵ سورۀ بقره به قلم آیت‌الله طالقانی است که در جلد اول کتاب پرتوی از قرآن شامل تفسیر جزء اول قرآن کریم (سورۀ حمد و آیات ۱ تا ۱۴۳ سورۀ بقره) تقریر شده است. طالقانی در این تفسیر، ابتدا توضیحاتی دربارۀ حروف مقطعه در قرآن، روابط و کلمات عربی ارائه کرده و سپس با برشمردن امتیازات قرآن به تفسیر ۵ آیۀ ابتدایی سورۀ بقره پرداخته است. تفکیک پنج آیۀ ابتدایی سورۀ بقره در این متن بر مبنای تقسیم‌بندی‌ای است خود آیت‌الله طالقانی در فهرست‌بندی کتاب انجام داده است.
کتاب‌ شش جلدی «پرتوی از قرآن» از مهمترین آثار آیت‌الله طالقانی است. او راه رهایی مسلمانان از تفرقه و نیز راه رستگاری انسان را در ناملایمات و گمراهی‌های عصر مدرن، بازگشت به قرآن کریم می‌دانست. بنابراین پس از سال‌ها تفسیر شفاهی قرآن بر منبر و در جلسات مختلف، از سال ۱۳۴۱ تصمیم گرفت یک مجموعه تفسیر را به رشته تحریر درآورده و منتشر کند. لازم به ذکر است که آیت‌الله طالقانی در جلسۀ تفسیر قرآن برای خانواده نیز تفسیری از آیات یک تا ۳۹ سورۀ بقره ارائه داده است که در کتاب درس‌های قرآنی گردآوری شده و با این متن متفاوت است. آن متن نیز با عنوان «درس‌های قرآنی؛ تفسیر آیات ابتدایی سوره بقره» در این کتابخانه موجود است.