کلیدواژه‌ها: غیرت

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵