کلیدواژه‌ها: غیرت

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵