کلیدواژه‌ها: فاسقان

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶ و ۲۷