کلیدواژه‌ها: فتنه‌انگیزی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ تبت